മേയ് 16

  • G K & Current AffairsPhoto of അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശദിനം | മേയ് 16

    അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശദിനം | മേയ് 16

    2018 മുതല്‍ മേയ് 16 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകാശദിനമായി ആചരിക്കും. യുനെസ്‌കോയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. സര്‍വചരാചരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും സര്‍വ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവത്തിലും നിലനില്‍പ്പിലും പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുത്താണ് ദിനാചരണം. കഴിഞ്ഞ…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close