ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യപുരസ്കാരം

  • G K & Current AffairsPhoto of ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം

    ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം

    ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യപുരസ്കാരം മഹാകവി അക്കിത്തത്തിന്.  മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ് പുരസ്കാരം.  മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്രസംഭാവന പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്. ഒ.എൻ.വി.യുവസാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അനഘ കോലത്ത് അർഹയായി. അനഘയുടെ…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close