കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂൺ – 2019

  • CareerPhoto of കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂൺ – 2019

    കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജൂൺ – 2019

    കേരളാ ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളാ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമാണ്. 2009-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം (ആർ.ടി.ഇ.ആക്ട്) അദ്ധ്യാപകരുടെ നിയമനകാര്യത്തിൽ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് -സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close